Experience

Togashi Entame Mirumoto Shinji Tamori Tsuchikage Kitsuki Toshiro
Base 46 45 48 46
Bonus 6 6 6 6
Session 1 6 6 6 6
Session 2 6 6 6 6
Session 3 6 6 6 6
Total 70 69 72 70

Héros

Experience

Quelques éclats de jade hugolabreche hugolabreche